ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ร่วมแก้ปัญหา PM 2.5 จ.เชียงใหม่ เน้นให้ชุมชนอยู่อาศัยทำกินอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนโดยไม่เกิดไฟป่า

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อทช.รรท.ออส.) พร้อมด้วยนายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชัชวาลย์ ปัญญา นายวีระพงศ์ ฤทธิรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธาน อ.ก.พ.ร. ส่งเสริมภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ที่ประชุมฯ ได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Open Government and Meaningful Participation Ecosystem : OG&MP) เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่น เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ปฏิบัติการ จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ อทช.รรท.ออส. ได้นำเสนอแนวทางการลดพื้นที่การเผาป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยการขยายแนวทางจัดทำ MOU ร่วมกันระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติฯ (อส.) และชุมชน ตามแนวทางมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี ที่ดำเนินการในพื้นที่สาละวะ-ไล่โว่ รวมถึงการลดและควบคุมพื้นที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การจัดทำขอบเขตพื้นที่การเก็บหาของป่าให้ชัดเจนและเหมาะสมกับกำลังผลิตของแต่พื้นที่ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดหมอกควันข้ามแดน เป็นต้น

ที่มา http://news.dnp.go.th/news/24128