ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

มีโอกาสเยี่ยมพลายศักดิ์สุรินทร์ด้วยพอดีครับ

 

 

24 สิงหาคม 2566 ที่ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566 และแสดงปาฐกถา

ในปาฐกถาเรื่องช้างไทยในกระแสโลก นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า ‘’ไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางความรู้เรื่องช้างเลี้ยงของโลกมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ทั้งทางด้านการดูแลสุขภาพ การแพทย์สมัยใหม่ในช้าง ยาแผนโบราณในช้าง ความรู้เรื่องพืชอาหารช้าง การดูแลช้างในภาวะต่างๆตั้งแต่เเรกคลอดจนถึงวัยชรา สิ่งเหล่านี้เมื่อรวมกันมีค่าเป็นความรู้และทักษะที่นานาชาติสามารถมาพึ่งพาได้ อย่างไรก็ดี ทัศนคติที่ถูกต้องก็มีบทบาทสำคัญยิ่งในกระแสโลก หากไทยยกระดับและรักษามาตรฐานทั้งด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติได้ต่อเนื่อง ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างควาญผู้เลี้ยง เจ้าของ และตัวช้างให้เป็นเสมือนหุ้นส่วนในการพัฒนา เราก็อาจได้อีก soft power ที่ทรงพลังอย่างลึกซึ้ง ‘’

“…ไม่เฉพาะคนไทยที่ปลื้มใจที่ พลายศักดิ์สุรินทร์ ได้บินกลับบ้านเกิด แต่ชาวโลกก็พลอยปลื้มใจไปด้วย ว่าสังคมไทยมีความรู้ความเมตตาและจิตใจที่อ่อนละมุน ในการดูแลสัตว์สำคัญของโลก…’’ นายวีระศักดิ์กล่าว