ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างหน่วยราชการต่างๆกับราษฏร ในเขตอุทยานทับลาน

24 มีนาคม 2566 เวลา 13:30 น. ที่อาคารรัฐสภา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ของวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างหน่วยราชการต่างๆกับราษฏร ในเขตอุทยานทับลาน โดยมีผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สกทช.)สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) กรมอุทยานแห่งชาติ และกรมป่าไม้ เช้าชี้แจง