ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

สัมมนาวิชาการ ‘’โอกาสและความท้าทายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย’’

2 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิต จัดสัมมนาวิชาการ ‘’โอกาสและความท้าทายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย’’ โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายแพทย์ พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ คุณภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรร่วมกันบนเวที โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ภาคเอกชนด้านท่องเที่ยว นักวิจัย นักศึกษาชั้นปริญญาโทและตรีเข้าร่วมฟังและซักถามคำถามกับวิทยากรบนเวที