ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

อภิปรายพิเศษเรื่อง ‘’Rising Thailand Tourism“

 

10 พฤษภาคม 2567 ที่ชั้้น 22 อาคาาเกสรเทาเวอร์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร ในการจัดกิจกรรมอภิปรายพิเศษเรื่อง
‘’Rising Thailand Tourism“ ของหลักสูตร DTX คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ชี้ให้เห็นมุมมองด้านความยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ปัจจัยพื้นฐาน การออกแบบโครงสร้าง ปัญหาการขาดการคำนวน Carrying Capacity ในการรองรับในด้านสาธารณูปโภค ด้านคมนาคม ด้านสิ่งแวดล้อม และจึดเด่นการบริหารเสน่ห์ของไทย ให้ผู้รับการอบรมได้รับฟัง

จากนั้น ผอ. นรินท์ ทิจะยัง ผู้อำนวยการด้านสารสนเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้อธิบายเรื่อง AI ในการท่องเที่ยว และสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยวของไทยที่ระบบดอจิทัลเข้าไปมาส่วนสนับสนุนให้เกิดการลงทุนและบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน