ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

เวทีสนทนาพิเศษหัวข้อ ‘’นโยบายการขับเคลื่อนกาญจนบุรีสู่ความยั่งยืน‘

 

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น. ณ ลาน Paddle More Thailand อำเภอเมืองกาญจนบุรี เวทีสนทนาพิเศษหัวข้อ ‘’นโยบายการขับเคลื่อนกาญจนบุรีสู่ความยั่งยืน‘’ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมิทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และ รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน ผู้อำนวยการแผนงานการท่องเที่ยวบนฐานมรดกทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ จาก บพข. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ลานใต้ร่มจามจุรีริมฝั่งแม่น้ำแควกันอย่างคับคั่ง

ในการนี้ นายวีระศักดิ์ ให้ข้อคิดว่า ปี 2566 ที่ผ่านมา จังหวัดกาญจนบุรี ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวไปแล้วเกิน 1.2 ล้านคน เกือบจะนับเป็นสัดส่วนเกินจำนวนประชากรกาญจนบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี คาดคำณวนว่า มีเม็ดเงินไหลเวียนจากกิจกรรมท่องเที่ยวกว่าหมื่นล้านบาท ดังนั้น ในปลายปี 2567 ที่จะมีการเปิดใช้ทางมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ซึ่งจะย่นระยะเวลาเดินทางจากเฉลี่ย 3 ชั่วโมงเหลือ 60 นาทีนั้น น่าจะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเข้าถึงกาญจนบุรีเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล สิ่งที่พึงตระเตรียมจึงน่าจะอยู่ที่การจัดโซนนิ่ง การกันเขตอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติอย่างมีแบบแผน การพัฒนาทักษะการรองรับและจัดการจราจรทั้งทางบก ทางน้ำ การดูแลความปลอดภัย การจัดการขยะน้ำทิ้ง และการจัดสรรประโยชน์ให้ถึงชุมชนอย่างทั่วถึงเป็นธรรม

‘’…นักท่องเที่ยวคุณภาพในปัจจุบัน จะไม่ใช่ความหมายเดียวกับนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักเท่านั้นแล้ว แต่จะหมายถึงนักท่องเที่ยวที่เข้าใจถึงความเปราะบางของทั้งธรรมชาติระบบนิเวศน์และความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม…‘’นายวีระศักดิ์กล่าว

นางสาวฐาปณีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง แนวทางท่องเที่ยวแบบโลวคาร์บอน ซึ่งช่วยให้ได้ทั้งประสบการณ์ใหม่ที่น่าประทับใจ ได้รักษ์โลก ได้สุขใจไปทั้งผู้เดินทางและผู้ประกอบการ ชุมชนเจ้าบ้าน และธรรมชาติอันเปราะบางและมีคุณค่า

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้แสดงทรรศนะต่อการท่องเที่ยวว่า เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี และขอตั้งเป้าหมายให้กาญจนบุรีเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งภาคตะวันตกที่ยั่งยืนต่อไป

ด้านรศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน ได้อธิบายถึงผลงานวิจัยของ บพข. ที่พัฒนาจนเกิดแอพพลิเคชัน ‘’Zero Carbon “ที่ช่วยอำนวยความสะดวก และสามารถยกระดับการท่องเที่ยวของไทย ที่สามารถใช้ได้ทั้งฝ่ายผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในการคำนวณว่ากิจกรรมที่กำลังจะทำนั้น ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าใด และสามารถเลี่ยงได้อย่างไร หรือหากจะซื้อหาคาร์บอนเครดิตมาชดเชย ก็สามารถกดซื้อได้ในแอพพลิเคชันนี้เลยได้ด้วย และเห็นว่านวัตกรรมอย่างนี้คือเครื่องมือสำคัญในการพาให้ท่องเที่ยวไทยยั่งยืน