ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

เสวนา "การขับเคลื่อน พรบ.อากาศสะอาดวาระของประเทศไทย เพื่อการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ"

พ.ร.บ.อากาศสะอาด วาระไทย..วาระโลก แก้ฝุ่นพิษ PM 2.5 ลดโลกเดือด เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567
ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ ห้องจัดประชุมสัมมนา บี1-2 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา 

9.30 - 10.00 น. พิธีเปิดงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์

ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
10.00 - 12.00 น.
เสวนา "การขับเคลื่อน พรบ.อากาศสะอาดวาระของประเทศไทย เพื่อการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ" 

โดย 

- คุณจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ..

- คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ.... วุฒิสภา

- ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน และผู้อำนวยการสถาบันผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐ เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

- คุณดนัยภัทร โภควณิช นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และผู้ประสานงานคณะทำงานด้านกฎหมาย เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย 

ดำเนินรายการโดย ดร.เจน ชาญณรงค์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลและรองประธานสภาลมหายใจกรุงเทพมหานคร