ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

สัมมนาสรุปผลงานของวุฒิสภา "5 ปี วุฒิสภากับผลงานเพื่อประชาชน" 

 


กำหนดการจัดสัมมนาสรุปผลงานของวุฒิสภา "5 ปี วุฒิสภากับผลงานเพื่อประชาชน" ณ โรงแรมราวินทรา มีช รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

เวลา 13.00 น. ออกเดินทางไปยังจังหวัดชลบุรี

เวลา 16.00 น. กล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "5 ปี วุฒิสภากับผลงานเพื่อประชาชน" โดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา 

เวลา 16.30 น. รับชมวิดีทัศน์ เรื่อง "การอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ภายหลังครบวาระการดำรงตำแหน่ง" โดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา การจัดตั้งชมรมสมาชิกวุฒิสภา ชุดปี 2562 และการยื่นบัญชีทรัพย์สิน

เวลา 16.45 น. การเสวนา เรื่อง "การกิจของสมาชิกวุฒิสภาภายหลังครบวาระการดำรงตำแหน่ง" 

โดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง (ดำเนินรายการ โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา) 

- สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Ravindra AB และกิจกรรมระหว่างรับประทานอาหารเย็น

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 11.30 น. 

บรรยายพิเศษ เรื่อง "แสวงบทเรียน แลกเปลี่ยนความประทับใจ" โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เวลา 13.30 น. สรุปผลการสัมมนา ปิดการสัมมนา โดย คณะกรรมการจัดสัมมนาสรุปผลงานของวุฒิสภา ในโอกาสวุฒิสภาครบวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2567)