ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

พิธีเปิดงานโครงการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

 

พีธีเปิดงานโครงการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง โดย โครงการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานโครงการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข้อคิดเห็นและหารือ ถึงแนวทางในการอนุรักษ์ช้าง รวมถึงวัฒนธรรม การเลี้ยงช้างให้อยู่คู่สังคมไทย ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงช้างและการจัดการด้านสุขภาพของข้างไทย พร้อมทั้งเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวกับช้างในทุกมิติ ตลอดจนเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนในการร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทย