ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ประชุมสรุปผลโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือระดับจังหวัด 7 จังหวัด

ประชุมสรุปผลโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือระดับจังหวัด 7 จังหวัด (Small Grant)
ภายใต้แผนงานภาคเหนือฮ่วมใจแก้ปัญหาฝุ่นควันที่มีผลต่อสุขภาวะนำไปสู่อากาศสะอาดที่ยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง The Pool ชั้น 5 อาคาร โรงแรมเอ็มเพรส พรีเมียร์ จ.เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567

10.30 - 11.30 น. นำเสนอความก้าวหน้า พ.ร.บ.อากาศสะอาด ผ่านระบบ ZOOM Conference 

โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด

14.00 - 15.00 น. ลงทะเบียน และ Check in โรงแรมที่พัก

15.00 - 17.00 น. แลกเปลี่ยนและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด กับ Core Team 

โดย คุณณัฐพงศ์ โพธิ์วัฒนะชัย นักบริหารแผนงานชำนาญการ สำนัก 2 สสส. 

คุณบัณรส บัวคลี่ เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ (สภน.)

คุณชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่

คุณสุรีรัตน์ ตรีมรรคา หัวหน้าแผนงานภาคเหนือฮ่วมใจแก้ปัญหาฝุ่นควันที่มีผลต่อสุขภาวะฯ

17.00 น. เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

09.00 - 11.00 น. นำเสนอความก้าวหน้าและข้อสรุปผลการดำเนินงานโครงการย่อยฯ (จังหวัดละ 15 นาที)

โดย สภาลมหายใจจังหวัด 6 จังหวัด

11.00 - 12.00 น. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น. ให้ข้อเสนอแนะ/แลกเปลี่ยนต่อการดำเนินโครงการย่อยฯ รวมถึงการถอดบทเรียนการดำเนินงานปี 2567 และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

14.00 - 15.00 น. นำเสนอการดำเนินงานโครงการทำบุญวิถีใหม่ เวียนเทียนด้วยต้นไม้ ลดฝุ่น ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ

โดย มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ

15.00 - 16.00 น. แลกเปลี่ยนและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด กับสภาลมหายใจ 10 จังหวัด

โดย คุณณัฐพงศ์ โพธิ์วัฒนะชัย นักบริหารแผนงานชำนาญการ สำนัก 2 สสส. 

คุณบัณรส บัวคลี่ เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ (สภน.)

คุณชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่

คุณสุรีรัตน์ ตรีมรรค หัวหน้าแผนงานภาคเหนือฮ่วมใจแก้ปัญหาฝุ่นควันที่มีผลต่อสุขภาวะฯ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม