ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ขออาราธนาพุทธคุณในพระแก้วทั้งเก้า

 

พระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอัญมณีในไทยนั้น ไม่ได้มีเฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณ์องค์เท่านั้น แต่ประเทศไทย ยังมีพระแก้วที่แกะจากหินอัญมณีทั้ง 9 กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยอีกและนี่คือส่วนหนึ่งของพระแก้วที่สลักจากหินอัญมณีในไทย

1. พระพุทธบุษยรัตน์จักรพรรดิพิมลมณีมัย พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

2. พระเสตังคมณี วัดเชียงมั่น เชียงใหม่

3. พระแก้วขาว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

4. พระแก้วทับทิมมณีแดง วัดป่าใหญ่ อุบลราชธานี

5. พระบุษยรัตน์น้อย หอพระสุราลัย พระบรมมหาราชวัง

6. พระนาคสวาดิเรือนแก้ว หอพระสุราลัย พระบรมมหาราชวัง

7. พระแก้ววังหน้า หมู่พระพุทธรูปชั้น2 ชั้นล่างขององค์พระแก้วมรกต วัดพระแก้ว กรุงเทพ

8. พระแก้วนิลกาฬ วัดเลียบ อุบลราชธานี

9. พระแก้วไหมทอง วัดทุ่งสนุ่นรัตนา กำแพงเพชร

ขออาราธนาพุทธคุณในพระแก้วทั้งเก้า ได้โปรดดลบันดาลประทานพลังให้ท่านและครอบครัวมีสุข พรใดที่ประเสริฐนับเป็นเลิศ จงบังเกิดแก่ท่าน สิ่งอันใดในสากลโลกที่งดงามจงเกิดเป็นเครื่องคุ้มครองปกป้องรายล้อมท่านทุกวันคืน ขอให้ท่านและครอบครัวมีพลานามัยแข็งแรง มีสติปัญญาเฉียบแหลม แก้ไขทุกอุปสรรคได้สำเร็จ ผ่องใสคลาดแคล้วในทุกโอกาส ตลอดศกใหม่ที่ได้เคลื่อนเข้ามานี้เทอญ