ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ''ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยในยุควิกฤตโควิด19''

 

โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของวุฒิสภา
 
29 มีนาคม 2564 คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ''ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยในยุควิกฤตโควิด19'' ในการปัจฉิมนิเทศหลักสูตร ''วิทยาการการจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง ,บบส.หรือ Advance Master of Management Program ,AMM."รุ่นที่ 6
ที่ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ (นิด้า)

โดยคุณวีระศักดิ์ได้ให้ข้อคิดว่า "4 อย่างที่น่าพิจารณาเร่งทำให้ได้มากที่สุดนอกจากการให้บริการอย่างน่าประทับใจที่สุดแก่ลูกค้า ในระหว่างที่ไทยค่อย ๆ เติมลูกค้าท่องเที่ยวให้กลับไปถึง "จุดทรงตัวใหม่" คือ
1. ปรับรื้อกฏระเบียบที่เคยเป็นคอขวดอุปสรรคในอุตสาหกรรมเดินทางออกไปให้มาก ลดภาระเอกสารและคิวที่ไม่จำเป็นให้ทั้งผู้เดินทาง และผู้ประกอบการ
2.ปรับรื้อระบบกายภาพการเดินทางที่เชื่อมกันได้สะดวกระหว่าง บกเรืออากาศ ทางเท้าทางลาดห้องน้ำ ป้ายบอกทาง การสื่อภาษา ลานจอด ลานส่ง ที่พักคอย ให้ได้มาตรฐานสากลให้มากทั้งในเส้นทางเมืองรองและเมืองหลัก
3. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ราชการกำกับดูแล ให้มีเจ้าภาพและมีภาคีร่วมพัฒนาอย่างมีความรู้ มีความรับผิดชอบ เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนและกระจายรายได้แก่ถิ่น
4.พัฒนาเครื่องมือตลาดเงิน ตลาดทุนเพื่อทำให้เศรษฐกิจการพัฒนาด้านท่องเที่ยวเป็นไปได้อย่างเข้าถึง มุ่งสร้างนวัตกรรมและบุคลากรการท่องเที่ยวยั่งยืนที่ร่วมกันรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิผล

....ในวันที่ห้องรับแขกยังโล่ง เป็นวันที่สามารถซักม่านถอดพรม จัดเรียงข้าวของกันใหม่ให้ดูดี อยู่สบาย แต่เรื่องเหล่านี้ต้องเร่งใส่พลังทั้งจากภาครัฐและภาคการเงิน เพื่อให้หุ้นส่วนการพัฒนาทั้งจากหน่วยราชการ เอกชนชุมชนและท้องถิ่น สามารถสานมือทำงานปรับแต่งได้อย่างมียุทธศาสตร์สอดคล้องกันได้มาก ๆ 
...ทำบ้านเราให้น่าอยู่ แล้วจะน่าเที่ยวเอง
...ได้โอกาสที่เราจะมองท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือการบำรุงประเทศ ..ไม่เป็นเพียงเป้าหมายหารายรับเพียงด้านเดียวจนขาดการบำรุงพัฒนาที่ยั่งยืน''......คุณวีระศักดิ์กล่าว
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
 
 

ค้นหาข้อมูลในเว็บ (Search)

SP Simple Youtube